Indah* kopen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN MIMM, uitgever van onder meer Pindah* en Indah*

VOORAFGAAND

Indien een persoon gebruikt van aanbiedingen van MIMM en daarvoor betaalt, dan geldt – als het gaat om kortingen, vouchers en tegoedbonnen – het volgende.

 • Op de betaalde abonnementsprijs wordt allereerst de nominale waarde van deze kortingen, vouchers en tegoedbonnen als nakoming van de verplichtingen van MIMM in mindering gebracht.
 • Het na deze vermindering resterende door MIMM ontvangen bedrag geldt als vergoeding voor de levering van het aantal edities van MIMM waarop de persoon na betaling recht heeft.

VOORBEELD 1

 • de persoon betaalt € 45,- voor een abonnement van zes edities van MIMM en ontvangt drie vouchers met elk een waarde van € 5,-.
 • De totaalwaarde van de drie vouchers bedraagt aldus € 15,-.
 • De totaalwaarde van de zes edities van MIMM die na verloop van tijd door de persoon worden ontvangen bedraagt € 45,- minus € 15,- ofwel € 30,-.

VOORBEELD 2

 • de persoon betaalt € 45,- voor een abonnement van zes edities van MIMM en ontvangt twee vouchers met elk een waarde van € 5,- én twee vouchers met een elk een waarde van € 10,-.
 • De totaalwaarde van de vijf vouchers bedraagt aldus € 30,-.
 • De totaalwaarde van de zes edities van MIMM die na verloop van tijd door de persoon worden ontvangen bedraagt € 45,- minus € 30,- ofwel € 15,-.

Het ‘vernieuwen’ van een al lopend abonnement

MIMM streeft ernaar om voordelen die nieuwe abonnees ontvangen ook beschikbaar te stellen aan bestaande abonnees. Het gevolg van dat streven is dat dezelfde aanbiedingen die op enig moment bestaan voor nieuwe abonnees tevens beschikbaar zijn voor bestaande abonnees.

Om als bestaande abonnee van zo’n zelfde aanbieding te profiteren dient de bestaande abonnee zijn lopende abonnement te vernieuwen door uitbreiding met een ‘nieuw’ abonnement.

Het gevolg daarvan is dat de bestaande abonnee zijn nieuwe abonnement optelt bij zijn lopende abonnement en dat beide abonnementen tezamen gelden als één lopend nieuw abonnement dat niet tussentijds kan worden opgezegd.

VOORBEELD

Een bestaande abonnee besluit tot het vernieuwen van zijn/haar lopende abonnement door gebruik te maken van een nieuw abonnement van zes nummers.

Het lopende abonnement gaf nog recht op drie edities zodat het vernieuwde abonnement in totaal 3 + 6 edities = 9 edities omvat. De abonnee kan niet eerder opzeggen dan na ontvangst van 9 edities.

Artikel 1. 

Definities In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

 • Abonnement: de overeenkomst tussen MIMM en Abonnee op grond waarvan Abonnee gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld een Uitgave of een combinatie van Uitgaven op de voor die Uitgave(n) van toepassing zijnde wijze(n) ontvangt, waaronder Combi-abonnementen;
 • Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan MIMM verschuldigd is;
 • Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MIMM een Abonnement aangaat;
 • Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;
 • Cadeau: het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement, zoals opgenomen in het Abonnement;
 • Combiabonnement: een Abonnement bestaande uit een combinatie van ontvangst van (een) Printuitgave(n) en toegang tot (een) Digitale Uitgave(n); Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Digitale Uitgave: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van MIMM waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele) applicaties;
 • Printuitgave: alle bestaande en toekomstige gedrukte uitgaven van MIMM waaronder, maar niet beperkt tot dagbladen, magazines, catalogi; OPZIJ: MIMM B.V., alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze overeenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
 • Uitgaven: alle Printuitgaven, Digitale Uitgaven en overige bestaande en toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook;
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 2. 

Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door MIMM uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige Uitgave van MIMM.
 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen MIMM en Abonnee worden afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 5. MIMM kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat MIMM een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden mits Abonnee een Consument is.

Artikel 3. 

Totstandkoming Abonnement

 1. De bestelling of aanvraag van een abonnement door een potentiële Abonnee, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van een Abonnement.
 2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat MIMM het aanbod van Abonnee schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel start met de uitvoering van het Abonnement.
 3. Indien MIMM het aanbod van Abonnee accepteert zal zij een bevestiging van het Abonnement sturen, die onder meer het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de Abonneeservice bevat.
 4. MIMM is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.
 5. Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door MIMM geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 6. Per huishouden mogen maximaal twee (2) proefabonnementen op een Uitgave per jaar worden afgesloten. Bij de uitnodiging tot het doen van een aanbod wordt aangegeven of er sprake is van een proefabonnement.

Artikel 4. 

(Adres)gegevens

 1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan MIMM te worden gemeld.
 2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee opgegeven adres en/of e-mailadres.

Artikel 5. 

Ontbinding/herroeping

 1. Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan MIMM. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het bij de bevestiging van het Abonnement ontvangen modelformulier.
 2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in:
 3. Bij Abonnementen op Printuitgaven en Combiabonnementen: op het moment van de eerste levering van de Printuitgave;
 4. Bij Abonnementen op Digitale Uitgaven: op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.
 5. In geval van ontbinding dient Abonnee ontvangen Printuitgaven en Cadeaus binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding in de originele verpakking terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Abonnee komen.

De volgende kosten kunnen in dat geval bij Abonnee in rekening worden gebracht:

 1. Ten aanzien van Printuitgaven en Cadeaus: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Printuitgaven en Cadeaus, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Printuitgaven en Cadeaus;
 2. Ten aanzien van Digitale Uitgaven: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de uitvoering van het Abonnement tot aan ontbinding, indien uitvoering van het Abonnement op verzoek van de Abonnee binnen de ontbindingstermijn is gestart.
 3. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Abonnee is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid 3 van dit artikel, door MIMM binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Abonnee, doch – indien van toepassing – niet eerder dan dat MIMM de reeds geleverde Printuitgaven en Cadeaus retour heeft ontvangen of Abonnee heeft aangetoond dat hij de Printuitgaven en Cadeaus retour heeft gezonden.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van Abonnees die geen Consument zijn en Abonnementen met een waarde van maximaal € 50,- die buiten een verkoopruimte (als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub g Burgerlijk Wetboek) worden aangegaan.

Artikel 6. 

Bezorging c.q. beschikbaarstelling

 1. MIMM zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen voor een tijdige bezorging c.q. beschikbaarstelling van de Uitgave(n).
 2. Levering vindt in beginsel uitsluitend plaats in Nederland. Een verzoek tot levering in het buitenland kan ingediend worden bij de klantenservice van de Uitgave. MIMM is nimmer verplicht een dergelijk verzoek te accepteren. MIMM kan aan levering in het buitenland aanvullende voorwaarden stellen, zoals het in rekening brengen van extra verzendkosten.
 3. Indien de locatie waarop de bezorging van een Printuitgave dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is MIMM gerechtigd deze kosten aan Abonnee in rekening te brengen.
 4. Klachten over de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een Uitgave dienen als volgt kenbaar te worden gemaakt:
 5. Indien het een Printuitgave zijnde een dagblad betreft, dient Abonnee klachten over de bezorging op de dag waarop de Uitgave niet is bezorgd kenbaar te maken bij de Abonneeservice van de betreffende Uitgave. Voor elke dag dat de Uitgave niet geleverd is, wordt het Abonnement verlengd met één leverdag.
 6. Indien het een andere Printuitgave dan een magazine betreft, kan Abonnee na verloop van 24 uur na het verstrijken van de normale bezorgperiode aan de Abonneeservice van de betreffende Uitgave doorgeven dat de Uitgave niet bezorgd is. De Uitgave wordt in dat geval binnen 5 werkdagen nagezonden.
 7. Indien het een Digitale Uitgave betreft kan Abonnee klachten over de beschikbaarstelling kenbaar maken op de in de Uitgave aangegeven wijze.
 8. Klachten met betrekking tot de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een Uitgave geven Abonnee niet het recht de betaling van het Abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen.
 9. MIMM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Abonnee lijdt door het niet (tijdig) bezorgen c.q. beschikbaar stellen van de Uitgave(n).
 10. Abonnee heeft geen recht op enige compensatie indien de Uitgave een of meerdere (al dan niet achtereenvolgende) keren niet wordt bezorgd c.q. beschikbaar wordt gesteld als gevolg van een overmacht situatie, zoals bedoeld in Artikel 14.

Artikel 7. 

Levering van Cadeaus

 1. De levering van een eventueel Cadeau vindt plaats binnen 30 (dertig) dagen na totstandkoming van het Abonnement, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd, echter nooit eerder dan na ontvangst van de eerste termijn van het Abonnementsgeld door MIMM.
 2. De door MIMM opgegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Abonnee geen recht op schadevergoeding. Indien de levering vertraging oploopt, zal MIMM Abonnee hierover infomeren.
 3. De eigendom van een Cadeau gaat pas over op het moment dat het Cadeau is afgeleverd en Abonnee aan al haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement heeft voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het risico ter zake van een Cadeau reeds op het moment van aflevering aan Abonnee op Abonnee over.
 4. In geval van tussentijdse opzegging of ontbinding van het Abonnement om een reden die niet is toe te rekenen aan MIMM, is MIMM gerechtigd – naar keuze van MIMM – het Cadeau terug te vorderen of de restwaarde van het Cadeau in rekening te brengen bij Abonnee.
 5. Het geleverde Cadeau moet de eigenschappen bezitten die Abonnee bij normaal gebruik mag verwachten. Abonnee heeft de verplichting om bij aflevering van het Cadeau te onderzoeken of het Cadeau aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Abonnee MIMM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat constatering van het gebrek redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 6. Indien is aangetoond dat het Cadeau niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal MIMM , al naar gelang mogelijk en van toepassing, naar keuze van OPZIJ:
 7. Het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
 8. Het gebrek aan het Cadeau herstellen;
 9. Het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door Abonnee, vervangen; of
 10. De factuurwaarde van het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door Abonnee, restitueren (indien en voor zover reeds door Abonnee betaald).

Artikel 8. 

Prijzen en betaling

 1. Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 2. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, andere belastingen of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. MIMM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. MIMM zal een wijziging in het Abonnementsgeld in de Uitgave publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
 4. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 5. In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door MIMM worden geïnd.
 7. Het storneren van een door MIMM (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 8. Indien Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is MIMM gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement op te schorten, dan wel te ontbinden.
 9. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Abonnee van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
 10. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. 

Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van de wettelijke termijn. Indien MIMM bij de uitnodiging tot het doen van een aanbod heeft vermeld dat het gaat om een proefabonnement, dan eindigt het Abonnement, zonder dat opzegging vereist is, na het verstrijken van de proefperiode.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt een Abonnement op een dagblad met een abonnementsperiode van een kwartaal, behoudens opzegging conform lid 1, automatisch verlengd met termijnen van telkens een kwartaal. Het Abonnement kan in dat geval door Abonnee worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode.
 3. De Betaalperiode wordt na automatische verlenging:
 4. Bij een Abonnement op een maandblad of tweemaandelijks verschijnend blad: één jaar;
 5. Bij een Abonnement op een weekblad waarbij de eerste Betaalperiode langer is dan 6 maanden: één jaar;
 6. Bij een Abonnement op een weekblad waarbij de eerste Betaalperiode 6 maanden of korter is: 6 maanden;
 7. Bij alle overige Abonnementen: gelijk aan de eerste Betaalperiode.
 8. Indien Abonnee het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 9. Opzegging van een Abonnement dient telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. MIMM zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.
 10. MIMM is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee. Indien MIMM het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 11. MIMM is voorts gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van het reeds betaalde Abonnementsgeld, indien:
 12. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MIMM , waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
 13. MIMM daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van de Uitgave onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt of wanneer MIMM redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal voldoen.

Artikel 10. 

Tijdelijke stopzetting

Abonnee kan in verband met afwezigheid verzoeken om een tijdelijke stopzetting van de bezorging van een Printuitgave, indien en voor zover het een dagblad betreft. Een dergelijk verzoek dient tijdig, tenminste vier weken voor aanvang van de gewenste stopzetting aan MIMM te worden gericht. MIMM kan in verband met een dergelijk verzoek administratiekosten aan Abonnee in rekening brengen en is voorts gerechtigd overige voorwaarden te stellen aan de tijdelijke stopzetting, zoals een minimumduur. Dergelijke voorwaarden, alsmede de eventuele compensatie in natura waar Abonnee gedurende de stopzetting gebruik van kan maken (zoals tijdelijke bezorging op een ander adres), staan vermeld op de website van de betreffende Printuitgave. Deze alternatieven kunnen per Printuitgave en per abonnementsoort verschillen. De stopzetting wordt in geen geval verrekend met het Abonnementsgeld.

Artikel 11.

Wijziging of staking van een Uitgave

 1. MIMM is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, -moment en/of – frequentie van een Uitgave te wijzigen, een Uitgave te staken en/of te vervangen door een andere uitgave, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of -frequentie.
 2. MIMM is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
 3. MIMM zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 1 en/of lid 2 voor zorgen dat de betreffende Uitgave in kwalitatief en kwantitatief opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld dan wel het Abonnementsgeld aanpassen.
 4. In geval van een staking van een Uitgave zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave waarbij het gestelde in Artikel 17 van toepassing is. In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door MIMM toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van de eerste vervangende of aangepaste Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.

Artikel 12. 

Toegang tot Digitale Uitgaven

 1. De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een Digitale Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Abonnee niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 2. Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra Abonnee vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij MIMM daarvan direct op de hoogte te stellen. MIMM is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en haar overige Abonnees en Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 3. Abonnee mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Indien MIMM aanwijzingen heeft dat Abonnee het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, is MIMM gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van dat vermoeden door Abonnee. Het blokkeren van de toegang laat het recht van MIMM om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Abonnee te verhalen onverlet.

Artikel 13. 

Derden

 1. MIMM kan bij de uitvoering van het Abonnement gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van het Abonnement uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van het Abonnement ten behoeve van MIMM worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door MIMM ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen MIMM en de Abonnee en kunnen derden die geen partij zijn bij het Abonnement hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 14. 

Overmacht

 1. Indien aan de zijde van MIMM sprake is van overmacht, heeft MIMM het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van MIMM , het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van MIMM , staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop MIMM geen beslissende controle kan uitoefenen.
 3. Indien de overmacht situatie aan de zijde van MIMM langer dan twee maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In geval van overmacht is MIMM niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Abonnee.

Artikel 15. 

Privacy

 1. Bij het sluiten en de uitvoering van het Abonnement verwerkt MIMM persoonsgegevens van Abonnee.
 2. Al het gebruik van de door Abonnees verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van MIMM is gedetailleerd vastgelegd hoe MIMM met de gegevens van de Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 16. 

Rechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij MIMM en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van MIMM.

Artikel 17.

Rangschikking vooruitbetaalde abonnementsgelden

 1. Het door een abonnee betaalde abonnementsgeld geeft recht op de levering van het overeengekomen aantal nummers van MIMM.
 2. Direct na storting van dit abonnementsgeld en zolang levering van alle overeengekomen nummers van MIMM nog niet door MIMM aan de abonnee zijn geleverd resulteert het resterende abonnementsgeld in een verplichting van MIMM aan de abonnee. Deze verplichting wordt door MIMM in de financiële administratie dan ook als een leveringsverplichting opgenomen.
 3. Mocht MIMM genoodzaakt om economische redenen de uitgave van het magazine MIMM te staken dan heeft deze leveringsverplichting een bij alle andere schuldeisers achtergesteld karakter.
 4. Dit betekent dat MIMM bij staking van de uitgave eerst alle andere schuldeisers zoveel als mogelijk voldoet en eerst als blijkt dat na voldoening van deze schuldeisers nog middelen ter beschikking blijven zal MIMM uit deze middelen de abonnees voor zover mogelijk restitueren.

Artikel 18.

Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op de Abonnement en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over het Abonnement en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Een Abonnee die een Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Back to top button