Indah* kopen

Zo werken we samen

Inkoopvoorwaarden voor producenten van tekst een beeld

AFSPRAKEN, RECHTEN EN VERGOEDINGEN INZAKE AAN MIMM* GELEVERDE PRESTATIES

(* MIMM – al dan niet middellijk – is de uitgever van ondermeer OPZIJ, PINDAH*, boeken en websites)

 1. Het auteursrecht op de prestatie blijft steeds bij de opdrachtnemer, slechts het publicatierecht gaat over op MIMM en de uitgaven waarbij MIMM is betrokken.
 2. Het publicatierecht waarover MIMM beschikt is exclusief gedurende 12 maanden na levering van de prestatie hetgeen wil zeggen dat zowel de opdrachtnemer als iedere derde niet gerechtigd is de prestatie in die periode te publiceren, anders dan in reclame- en promotie-uitingen van opdrachtnemer- zelf.
 3. Na het verstrijken van de termijn van 12 maanden staat het de opdrachtnemer vrij de prestatie ook, op niet exclusieve basis, zelf te exploiteren.
 4. MIMM heeft een onbeperkt publicatierecht op de geleverde prestatie. MIMM kan het geleverde gebruiken in elke uiting die onder zijn merknaam dan wel in coproductie met derden tot stand komt, waaronder begrepen: het magazine, de website, social media, nieuwsbrieven, boeken en uitingen van derden die met toestemming van MIMM content van MIMM publiceren, al dan niet tegen betaling.
 5. MIMM is voor het in 4. genoemde gebruik geen andere vergoeding verschuldigd dan de éénmalige vergoeding die bij de opdracht is overeengekomen.
 6. MIMM heeft het recht om een in opdracht geleverde prestatie zonder betaling van de overeengekomen vergoeding te weigeren als de prestatie na het verstrijken van de in de opdracht genoemde deadline wordt geleverd.
 7. In de onder 6. genoemde situatie zal MIMM ook niet op de onder 4. bedoelde wijze gebruik maken van de prestatie.

WIJZE VAN AANLEVEREN

 1. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen levert de opdrachtnemer de prestatie ten laatste op de datum die als deadline is overeengekomen en vastgelegd.
 2. De prestatie wordt steeds digitaal aangeleverd op een door MIMM aan te geven wijze en plaats. Deze wijze van aanleveren geldt voor teksten, foto’s en illustraties.
 3. De prestatie zal door opdrachtnemer worden geleverd zoals in grote lijnen – en zo nodig in detail uitgewerkt – is vastgelegd in de opdracht.

OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, FAKTURERING EN BETALING

 1. Opdrachtnemer verplicht zich om voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht online – door middel van een door opdrachtgever ingericht formulier – aan opdrachtgever gegevens te verstrekken zoals die van naam, adres, telefoon, e-mailadres, bank en fiscale status
 2. In de mondeling of email – verstrekte opdracht spreekt MIMM de overeengekomen vergoeding af. Deze vergoeding is inclusief alle door opdrachtnemer te maken kosten, er is dan ook geen ruimte voor het declareren van kosten die niet in de opdracht zijn vastgelegd.
 3. Als zowel het onder 1 als onder 2 genoemde heeft plaatsgevonden én de opdrachtnemer het overeengekomen werk heeft geleverd, beschikt MIMM over de publicatierechten zoals hiervoor beschreven, onder de opschortende voorwaarde dat MIMM de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer zal voldoen, volgens het hierna onder 3 en 4 gestelde.
 4. De opdrachtnemer zal voor de geleverde prestatie geen factuur uitreiken, MIMM produceert deze factuur zelf aan de hand van de bekende en benodigde administratieve gegevens.
 5. Betaling zal steeds plaats vinden twee weken na het verschijnen van de publicatie.
Back to top button